TEXT 29
maruttasya damah putras
tasyasid rajyavardhanah
sudhrtis tat-suto jajne
saudhrteyo narah sutah
SYNONYMS
maruttasyaof Marutta; damah(was named) Dama; putrahthe son; tasyaof him (Dama); asitthere was; rajya-vardhanahnamed Rajyavardhana, or one who can expand the kingdom; sudhrtihwas named Sudhrti; tat-sutahthe son of him (Rajyavardhana); jajnewas born; saudhrteyahfrom Sudhrti; narahnamed Nara; sutahthe son.
TRANSLATION
Maruttas son was Dama, Damas son was Rajyavardhana, Rajyavardhanas son was Sudhrti, and his son was Nara.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/2/29

Previous: SB 9.2.28     Next: SB 9.2.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada