TEXT 30
tat-sutah kevalas tasmad
dhundhuman vegavams tatah
budhas tasyabhavad yasya
trnabindur mahipatih
SYNONYMS
tat-sutah—the son of him (Nara); kevalah—was named Kevala; tasmat—from him (Kevala); dhundhuman—a son was born named Dhundhuman; vegavan—named Vegavan; tatah—from him (Dhundhuman); budhah—named Budha; tasya—of him (Vegavan); abhavat—there was; yasya—of whom (Budha); trnabinduh—a son named Trnabindu; mahipatih—the king.
TRANSLATION
The son of Nara was Kevala, and his son was Dhundhuman, whose son was Vegavan. Vegavan’s son was Budha, and Budha’s son was Trnabindu, who became the king of this earth.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/2/30

Previous: SB 9.2.29     Next: SB 9.2.31

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada