TEXT 14
tasyātma-yonir akṛta
budha ity abhidhāṁ nṛpa
buddhyā gambhīrayā yena
putreṇāpoḍurāṇ mudam
SYNONYMS
tasya—of the child; ātma-yoniḥ—Lord Brahmā; akṛta—made; budhaḥBudha; iti—thus; abhidhām—the name; nṛpa—O King Parīkṣit; buddhyā—by intelligence; gambhīrayā—very deeply situated; yena—by whom; putreṇa—by such a son; āpa—he got; uḍurāṭ—the moon-god; mudam—jubilation.
TRANSLATION
O Mahārāja Parīkṣit, when Lord Brahmā saw that the child was deeply intelligent, he gave the child the name Budha. The moon-god, the ruler of the stars, enjoyed great jubilation because of this son.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/14/14

Previous: SB 9.14.13     Next: , SB 9.14.15-16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada