TEXT 15
tasmad brhadrathas tasya
mahaviryah sudhrt-pita
sudhrter dhrstaketur vai
haryasvo ’tha marus tatah
SYNONYMS
tasmat—from Devarata; brhadrathah—a son named Brhadratha; tasya—of him (Brhadratha); mahaviryah—a son named Mahavirya; sudhrt-pita—he became the father of King Sudhrti; sudhrteh—from Sudhrti; dhrstaketuh—a son named Dhrstaketu; vai—indeed; haryasvah—his son was Haryasva; atha—thereafter; maruhMaru; tatah—thereafter.
TRANSLATION
From Devarata came a son named Brhadratha and from Brhadratha a son named Mahavirya, who became the father of Sudhrti. The son of Sudhrti was known as Dhrstaketu, and from Dhrstaketu came Haryasva. From Haryasva came a son named Maru.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/15

Previous: SB 9.13.14     Next: SB 9.13.16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada