TEXT 16
maroh pratipakas tasmaj
jatah krtaratho yatah
devamidhas tasya putro
visruto tha mahadhrtih
SYNONYMS
marohof Maru; pratipakaha son named Pratipaka; tasmatfrom Pratipaka; jatahwas born; krtarathaha son named Krtaratha; yatahand from Krtaratha; devamidhahDevamidha; tasyaof Devamidha; putraha son; visrutahVisruta; athafrom him; mahadhrtiha son named Mahadhrti.
TRANSLATION
The son of Maru was Pratipaka, and the son of Pratipaka was Krtaratha. From Krtaratha came Devamidha; from Devamidha, Visruta; and from Visruta, Mahadhrti.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/16

Previous: SB 9.13.15     Next: SB 9.13.17

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada