TEXT 14
tasmad udavasus tasya
putro ’bhun nandivardhanah
tatah suketus tasyapi
devarato mahipate
SYNONYMS
tasmat—from Mithila; udavasuh—a son named Udavasu; tasya—of him (Udavasu); putrah—son; abhut—was born; nandivardhanah—Nandivardhana; tatah—from him (Nandivardhana); suketuh—a son named Suketu; tasya—of him (Suketu); api—also; devaratah—a son named Devarata; mahipate—O King Pariksit.
TRANSLATION
O King Pariksit, from Mithila came a son named Udavasu; from Udavasu, Nandivardhana; from Nandivardhana, Suketu; and from Suketu, Devarata.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/14

Previous: SB 9.13.13     Next: SB 9.13.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada