TEXT 24
sarvatah sara-kutena
sakram saratha-sarathim
chadayam asur asurah
pravrt-suryam ivambudah
SYNONYMS
sarvatah—all around; sara-kutena—by a dense shower of arrows; sakramIndra; sa-ratha—with his chariot; sarathim—and with his chariot driver; chadayam asuh—covered; asurah—all the demons; pravrt—in the rainy season; suryam—the sun; iva—like; ambu-dah—clouds.
TRANSLATION
Other demons covered Indra, along with his chariot and chariot driver, with incessant showers of arrows, just as clouds cover the sun in the rainy season.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/11/24

Previous: SB 8.11.23     Next: SB 8.11.25

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada