TEXT 33
ye tv iha vai bhūtāny udvejayanti narā ulbaṇa-svabhāvā yathā dandaśūkās te ’pi pretya narake dandaśūkākhye nipatanti yatra nṛpa dandaśūkāḥ pañca-mukhāḥ sapta-mukhā upasṛtya grasanti yathā bileśayān.
SYNONYMS
ye—persons who; tu—but; iha—in this life; vai—indeed; bhūtāni—to living entities; udvejayanti—cause unnecessary pain; narāḥ—men; ulbaṇa-svabhāvāḥ—angry by nature; yathā—just like; dandaśūkāḥ—snakes; te—they; api—also; pretya—after dying; narake—in the hell; dandaśūka-ākhye—named Dandaśūka; nipatanti—fall down; yatra—where; nṛpa—O King; dandaśūkāḥ—serpents; pañca-mukhāḥ—having five hoods; sapta-mukhāḥ—having seven hoods; upasṛtya—reaching up; grasanti—eat; yathā—just like; bileśayān—mice.
TRANSLATION
Those who in this life are like envious serpents, always angry and giving pain to other living entities, fall after death into the hell known as Dandaśūka. My dear King, in this hell there are serpents with five or seven hoods. These serpents eat such sinful persons just as snakes eat mice.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/26/33

Previous: SB 5.26.32     Next: SB 5.26.34

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada