TEXT 14
drstvarbhakan krsna-mukhan aghasurah
kamsanusistah sa baki-bakanujah
ayam tu me sodara-nasa-krt tayor
dvayor mamainam sa-balam hanisye
SYNONYMS
drstva—after seeing; arbhakan—all the cowherd boys; krsna-mukhan—headed by Krsna; aghasurah—the demon by the name Aghasura; kamsa-anusistah—sent by Kamsa; sah—he (Aghasura); baki-baka-anujah—the younger brother of Putana and Bakasura; ayam—this Krsna; tu—indeed; me—my; sodara-nasa-krt—the killer of my brother and sister; tayoh—for my brother and sister; dvayoh—for those two; mama—my; enamKrsna; sa-balam—along with His assistants, the cowherd boys; hanisye—I shall kill.
TRANSLATION
Aghasura, who had been sent by Kamsa, was the younger brother of Putana and Bakasura. Therefore when he came and saw Krsna at the head of all the cowherd boys, he thought, “This Krsna has killed my sister and brother, Putana and Bakasura. Therefore, in order to please them both, I shall kill this Krsna, along with His assistants, the other cowherd boys.”

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/10/12/14

Previous: SB 10.12.13     Next: SB 10.12.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada