TEXT 55
prastave kahilun gopala-krpara akhyana
tabe mahaprabhu gela 'sri-kamyavana'
SYNONYMS
prastave—in the course of the story; kahilun—I have stated; gopala-krpara—of the mercy of Gopala; akhyana—description; tabe—after this; mahaprabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; gela—went; sri-kamya-vana—to Sri Kamyavana.
TRANSLATION
In the course of this story, I have given a description of Lord Gopala's mercy. After seeing the Gopala Deity, Sri Caitanya Mahaprabhu went to Sri Kamyavana.
PURPORT
Kamyavana is mentioned in the Adi-varaha Purana:
caturtham kamyaka-vanam
vananam vanam uttamam
tatra gatva naro devi
mama loke mahiyate
In the Bhakti-ratnakara (Fifth Wave) it is also said:
ei kamyavane krsna-lila manohara
karibe darsana sthana kunda bahutara
kamyavane yata tirtha lekha nahi tara

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/18/55

Previous: Madhya 18.54     Next: Madhya 18.56

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada