TEXT 191
tabe sarvabhauma prabhura carane dhariya
'dasa-dina bhiksa kara' kahe vinati kariya
SYNONYMS
tabe—thereafter; sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; prabhura—of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; carane dhariya—catching the lotus feet; dasa-dina—for ten days; bhiksa kara—accept lunch; kahe—says; vinati kariya—with great submission.
TRANSLATION
Sarvabhauma Bhattacarya then caught hold of the Lord's lotus feet and submissively begged,"Please accept lunch for at least ten days."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/191

Previous: Madhya 15.190     Next: Madhya 15.192

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada