TEXT 284
prabhu kahe,--"bhala kaila, chadila simha-dvara
simha-dvare bhiksa-vrtti--vesyara acara
SYNONYMS
prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu said; bhala kaila—he has done well; chadila simha-dvara—he has given up standing at the Simha-dvara; simha-dvare bhiksa-vrtti—to beg alms standing at the Simha-dvara; vesyara acara—the behavior of a prostitute.
TRANSLATION
Hearing this news, Sri Caitanya Mahaprabhu said, "He has done very well by no longer standing at the Simha-dvara gate. Such begging of alms resembles the behavior of a prostitute.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/6/284

Previous: Antya 6.283     Next: Antya 6.285

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada