TEXT 83
patta-vastra, alankare, samarpiya sakhi-kare,
suksma-sukla-vastra-paridhana
krsna lana kanta-gana, kaila jalavagahana,
jala-keli racila suthama
SYNONYMS
patta-vastra—silk garments; alankare—ornaments; samarpiya—entrusting; sakhi-kare—in the hands of their gopi friends; suksma—very fine; sukla-vastra—white cloth; paridhana—putting on; krsna—Lord Krsna; lana—taking; kanta-gana—the beloved gopis; kaila—performed; jala-avagahana—bathing in the water; jala-keli—pastimes in the water; racila—planned; su-thama—very nice.
TRANSLATION
"All the gopis entrusted their silken garments and ornaments to the care of their friends and then put on fine white cloth. Taking His beloved gopis with Him, Lord Krsna bathed and performed very nice pastimes in the water of the Yamuna.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/18/83

Previous: Antya 18.82     Next: Antya 18.84

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada