TEXT 150
eteka pralāpa kari', premāveśe gaurahari,
saṅge lañā svarūpa-rāma-rāya
kabhu nāce, kabhu gāya, bhāvāveśe mūrcchā yāya,
ei-rūpe rātri-dina yāya
SYNONYMS
eteka—so much; pralāpa kari'-talking like a crazy man; prema-āveśe—in ecstatic love; gaurahari—Śrī Caitanya Mahāprabhu; saṅge lañā—taking with Him; svarūpa-rāma-rāyaSvarūpa Dāmodara Gosvāmī and Rāmānanda Rāya; kabhu nāce—sometimes dances; kabhu gāya—sometimes sings; bhāva-āveśe—in ecstatic love; mūrcchā yāya—becomes unconscious; ei-rūpe—in this way; rātri-dina—the whole night and day; yāya—passes.
TRANSLATION
While thus speaking like a madman, Śrī Caitanya Mahāprabhu became full of ecstatic emotion. In the company of His two friends, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī and Rāmānanda Rāya, He sometimes danced, sometimes sang and sometimes became unconscious in ecstatic love. Śrī Caitanya Mahāprabhu passed His days and nights in this way.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/16/150

Previous: Antya 16.149     Next: Antya 16.151

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada