TEXT 29
yatha pradiptam jvalanam patanga
visanti nasaya samrddha-vegah
tathaiva nasaya visanti lokas
tavapi vaktrani samrddha-vegah
SYNONYMS
yathaas; pradiptamblazing; jvalanamfire; patangahmoths; visantienters; nasayadestruction; samrddhafull; vegahspeed; tatha evasimilarly; nasayafor destruction; visantientering; lokahall people. tavaunto You; apialso; vaktraniin the mouths; samrddha-vegahwith full speed.
TRANSLATION
I see all people rushing with full speed into Your mouths as moths dash into a blazing fire.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/bg/11/29

Previous: Bg 11.28     Next: Bg 11.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada