TEXT 2
bharukas tat-sutas tasmad
vrkas tasyapi bahukah
so ’ribhir hrta-bhu raja
sabharyo vanam avisat
SYNONYMS
bharukah—by the name Bharuka; tat-sutah—the son of Vijaya; tasmat—from him (Bharuka); vrkah—by the name Vrka; tasya—his; api—also; bahukah—by the name Bahuka; sah—he, the King; aribhih—by his enemies; hrta-bhuh—his land having been taken away; raja—the King (Bahuka); sa-bharyah—with his wife; vanam—the forest; avisat—entered.
TRANSLATION
The son of Vijaya was Bharuka, Bharuka’s son was Vrka, and Vrka’s son was Bahuka. The enemies of King Bahuka took away all his possessions, and therefore the King entered the order of vanaprastha and went to the forest with his wife.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/8/2

Previous: SB 9.8.1     Next: SB 9.8.3

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada