TEXT 28
jayadhvajat talajanghas
tasya putra-satam tv abhut
ksatram yat talajanghakhyam
aurva-tejopasamhrtam
SYNONYMS
jayadhvajat—of Jayadhvaja; talajanghah—a son named Talajangha; tasya—of him (Talajangha); putra-satam—one hundred sons; tu—indeed; abhut—were born; ksatram—a dynasty of ksatriyas; yat—which; talajangha-akhyam—were known as the Talajanghas; aurva-tejah—being very powerful; upasamhrtam—were killed by Maharaja Sagara.
TRANSLATION
Jayadhvaja had a son named Talajangha, who had one hundred sons. All the ksatriyas in that dynasty, known as Talajangha, were annihilated by the great power received by Maharaja Sagara from Aurva Rsi.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/23/28

Previous: SB 9.23.27     Next: SB 9.23.29

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada