TEXT 27
tasya putra-sahasresu
pancaivorvarita mrdhe
jayadhvajah suraseno
vrsabho madhur urjitah
SYNONYMS
tasyaof him (Kartaviryarjuna); putra-sahasresuamong the one thousand sons; pancafive; evaonly; urvaritahremained alive; mrdhein a fight (with Parasurama); jayadhvajahJayadhvaja; surasenahSurasena; vrsabhahVrsabha; madhuhMadhu; urjitahand Urjita.
TRANSLATION
Of the one thousand sons of Kartaviryarjuna, only five remained alive after the fight with Parasurama. Their names were Jayadhvaja, Surasena, Vrsabha, Madhu and Urjita.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/23/27

Previous: SB 9.23.26     Next: SB 9.23.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada