TEXT 15
arabdhas tasya gandharas
tasya dharmas tato dhrtah
dhrtasya durmadas tasmat
pracetah pracetasah satam
SYNONYMS
arabdhah—Arabdha (was the son of Setu); tasya—of him (Arabdha); gandharah—a son named Gandhara; tasya—of him (Gandhara); dharmah—a son known as Dharma; tatah—from him (Dharma); dhrtah—a son named Dhrta; dhrtasya—of Dhrta; durmadah—a son named Durmada; tasmat—from him (Durmada); pracetah—a son named Praceta; pracetasah—of Praceta; satam—there were one hundred sons.
TRANSLATION
The son of Setu was Arabdha, Arabdha’s son was Gandhara, and Gandhara’s son was Dharma. Dharma’s son was Dhrta, Dhrta’s son was Durmada, and Durmada’s son was Praceta, who had one hundred sons.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/23/15

Previous: SB 9.23.14     Next: SB 9.23.16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada