TEXT 9
tatas ca sahadevo bhut
somapir yac chrutasravah
pariksir anapatyo bhut
suratho nama jahnavah
SYNONYMS
tatah caand from him (Jarasandha); sahadevahSahadeva; abhutwas born; somapihSomapi; yatof him (Somapi); srutasravaha son named Srutasrava; pariksihthe son of Kuru named Pariksi; anapatyahwithout any son; abhutbecame; surathahSuratha; namanamed; jahnavahwas the son of Jahnu.
TRANSLATION
From Jarasandha came a son named Sahadeva; from Sahadeva, Somapi; and from Somapi, Srutasrava. The son of Kuru called Pariksi had no sons, but the son of Kuru called Jahnu had a son named Suratha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/9

Previous: SB 9.22.8     Next: SB 9.22.10

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada