TEXT 10
tato vidurathas tasmat
sarvabhaumas tato ’bhavat
jayasenas tat-tanayo
radhiko ’to ’yutayv abhut
SYNONYMS
tatah—from him (Suratha); vidurathah—a son named Viduratha; tasmat—from him (Viduratha); sarvabhaumah—a son named Sarvabhauma; tatah—from him (Sarvabhauma); abhavat—was born; jayasenah—Jayasena; tat-tanayah—the son of Jayasena; radhikahRadhika; atah—and from him (Radhika); ayutayuh—Ayutayu; abhut—was born.
TRANSLATION
From Suratha came a son named Viduratha, from whom Sarvabhauma was born. From Sarvabhauma came Jayasena; from Jayasena, Radhika; and from Radhika, Ayutayu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/10

Previous: SB 9.22.9     Next: SB 9.22.11

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada