TEXTS 46–48
bhavita sahadevasya
marjarir yac chrutasravah
tato yutayus tasyapi
niramitro ’tha tat-sutah
sunaksatrah sunaksatrad
brhatseno ’tha karmajit
tatah sutanjayad viprah
sucis tasya bhavisyati
ksemo ’tha suvratas tasmad
dharmasutrah samas tatah
dyumatseno ’tha sumatih
subalo janita tatah
SYNONYMS
bhavita—will take birth; sahadevasya—the son of Sahadeva; marjarih—Marjari; yat—his son; srutasravah—Srutasrava; tatah—from him; yutayuh—Yutayu; tasya—his son; api—also; niramitrah—Niramitra; atha—thereafter; tat-sutah—his son; sunaksatrah—Sunaksatra; sunaksatrat—from Sunaksatra; brhatsenah—Brhatsena; atha—from him; karmajitKarmajit; tatah—from him; sutanjayat—from Sutanjaya; viprahVipra; sucih—a son named Suci; tasya—from him; bhavisyati—will take birth; ksemah—a son named Ksema; atha—thereafter; suvratah—a son named Suvrata; tasmat—from him; dharmasutrah—Dharmasutra; samahSama; tatah—from him; dyumatsenah—Dyumatsena; atha—thereafter; sumatih—Sumati; subalahSubala; janita—will take birth; tatah—thereafter.
TRANSLATION
Sahadeva, the son of Jarasandha, will have a son named Marjari. From Marjari will come Srutasrava; from Srutasrava, Yutayu; and from Yutayu, Niramitra. The son of Niramitra will be Sunaksatra, from Sunaksatra will come Brhatsena, and from Brhatsena, Karmajit. The son of Karmajit will be Sutanjaya, the son of Sutanjaya will be Vipra, and his son will be Suci. The son of Suci will be Ksema, the son of Ksema will be Suvrata, and the son of Suvrata will be Dharmasutra. From Dharmasutra will come Sama; from Sama, Dyumatsena; from Dyumatsena, Sumati; and from Sumati, Subala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/46-48

Previous: , SB 9.22.44-45     Next: SB 9.22.49

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada