TEXTS 44Ė45
dandapanir nimis tasya
ksemako bhavita yatah
brahma-ksatrasya vai yonir
vamso devarsi-satkrtah
ksemakam prapya rajanam
samstham prapsyati vai kalau
atha magadha-rajano
bhavino ye vadami te
SYNONYMS
dandapanih—Dandapani; nimihNimi; tasya—from him (Mahinara); ksemakah—a son named Ksemaka; bhavita—will take birth; yatah—from whom (Nimi); brahma-ksatrasya—of brahmanas and ksatriyas; vai—indeed; yonih—the source; vamsah—the dynasty; deva-rsi-satkrtah—respected by great saintly persons and demigods; ksemakam—King Ksemaka; prapya—up to this point; rajanam—the monarch; samstham—an end to them; prapsyati—there will be; vai—indeed; kalau—in this Kali-yuga; atha—thereafter; magadha-rajanah—the kings in the Magadha dynasty; bhavinah—the future; ye—all those who; vadami—I shall explain; te—unto you.
TRANSLATION
The son of Mahinara will be Dandapani, and his son will be Nimi, from whom King Ksemaka will be born. I have now described to you the moon-godís dynasty, which is the source of brahmanas and ksatriyas and is worshiped by demigods and great saints. In this Kali-yuga, Ksemaka will be the last monarch. Now I shall describe to you the future of the Magadha dynasty. Please listen.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/22/44-45

Previous: SB 9.22.43     Next: , SB 9.22.46-48

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada