TEXTS 4–5
rteyus tasya kakseyuh
sthandileyuh krteyukah
jaleyuh sannateyus ca
dharma-satya-vrateyavah
dasaite ’psarasah putra
vaneyus cavamah smrtah
ghrtacyam indriyaniva
mukhyasya jagad-atmanah
SYNONYMS
rteyuh—Rteyu; tasya—of him (Raudrasva); kakseyuh—Kakseyu; sthandileyuh—Sthandileyu; krteyukah—Krteyuka; jaleyuh—Jaleyu; sannateyuh—Sannateyu; ca—also; dharma—Dharmeyu; satya—Satyeyu; vrateyavah—and Vrateyu; dasa—ten; ete—all of them; apsarasah—born of an Apsara; putrah—sons; vaneyuh—the son named Vaneyu; ca—and; avamah—the youngest; smrtah—known; ghrtacyam—Ghrtaci; indriyani iva—exactly like the ten senses; mukhyasya—of the living force; jagat-atmanah—the living force of the entire universe.
TRANSLATION
Raudrasva had ten sons, named Rteyu, Kakseyu, Sthandileyu, Krteyuka, Jaleyu, Sannateyu, Dharmeyu, Satyeyu, Vrateyu and Vaneyu. Of these ten sons, Vaneyu was the youngest. As the ten senses, which are products of the universal life, act under the control of life, these ten sons of Raudrasva acted under Raudrasva’s full control. All of them were born of the Apsara named Ghrtaci.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/20/4-5

Previous: SB 9.20.3     Next: SB 9.20.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada