TEXT 3
tasya sudyur abhut putras
tasmad bahugavas tatah
samyatis tasyahamyati
raudrasvas tat-sutah smrtah
SYNONYMS
tasya—of him (Carupada); sudyuh—by the name Sudyu; abhut—appeared; putrah—a son; tasmat—from him (Sudyu); bahugavah—a son named Bahugava; tatah—from him; samyatih—a son named Samyati; tasya—and from him; ahamyatih—a son named Ahamyati; raudrasvah—Raudrasva; tat-sutah—his son; smrtah—well known.
TRANSLATION
The son of Carupada was Sudyu, and the son of Sudyu was Bahugava. Bahugava’s son was Samyati. From Samyati came a son named Ahamyati, from whom Raudrasva was born.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/20/3

Previous: SB 9.20.2     Next: , SB 9.20.4-5

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada