TEXT 4
ekadā prāviśad goṣṭhaṁ
śārdūlo niśi varṣati
śayānā gāva utthāya
bhītās tā babhramur vraje
SYNONYMS
ekadā—once upon a time; prāviśat—entered; goṣṭham—the land of the cowshed; śārdūlaḥ—a tiger; niśi—at night; varṣati—while it was raining; śayānāḥ—lying down; gāvaḥ—cows; utthāya—getting up; bhītāḥ—fearing; tāḥ—all of them; babhramuḥ—scattered here and there; vraje—in the land surrounding the cowshed.
TRANSLATION
Once at night, while it was raining, a tiger entered the land of the cowshed. Upon seeing the tiger, all the cows, who were lying down, got up in fear and scattered here and there on the land.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/2/4

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada