TEXT 16
kusat pratih ksatravrddhat
sanjayas tat-suto jayah
tatah krtah krtasyapi
jajne haryabalo nrpah
SYNONYMS
kusatfrom Kusa; pratiha son named Prati; ksatravrddhatthe grandson of Ksatravrddha; sanjayaha son named Sanjaya; tat-sutahhis son; jayahJaya; tatahfrom him; krtahKrta; krtasyafrom Krta; apias well as; jajnewas born; haryabalahHaryabala; nrpahthe king.
TRANSLATION
From Kusa, the grandson of Ksatravrddha, was born a son named Prati. The son of Prati was Sanjaya, and the son of Sanjaya was Jaya. From Jaya, Krta was born, and from Krta, King Haryabala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/17/16

Previous: SB 9.17.15     Next: SB 9.17.17

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada