TEXT 16
kusat pratih ksatravrddhat
sanjayas tat-suto jayah
tatah krtah krtasyapi
jajne haryabalo nrpah
SYNONYMS
kusat—from Kusa; pratih—a son named Prati; ksatravrddhat—the grandson of Ksatravrddha; sanjayah—a son named Sanjaya; tat-sutah—his son; jayahJaya; tatah—from him; krtahKrta; krtasya—from Krta; api—as well as; jajne—was born; haryabalah—Haryabala; nrpah—the king.
TRANSLATION
From Kusa, the grandson of Ksatravrddha, was born a son named Prati. The son of Prati was Sanjaya, and the son of Sanjaya was Jaya. From Jaya, Krta was born, and from Krta, King Haryabala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/17/16

Previous: SB 9.17.15     Next: SB 9.17.17

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada