TEXT 14
yam ahur vasudevamsam
haihayanam kulantakam
trih-sapta-krtvo ya imam
cakre nihksatriyam mahim
SYNONYMS
yamwhom (Parasurama); ahuhall the learned scholars say; vasudeva-amsaman incarnation of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead; haihayanamof the Haihayas; kula-antakamthe annihilator of the dynasty; trih-sapta-krtvahtwenty-one times; yahwho (Parasurama); imamthis; cakremade; nihksatriyamdevoid of ksatriyas; mahimthe earth.
TRANSLATION
Learned scholars accept this Parasurama as the celebrated incarnation of Vasudeva who annihilated the dynasty of Kartavirya. Parasurama killed all the ksatriyas on earth twenty-one times.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/15/14

Previous: , SB 9.15.12-13     Next: SB 9.15.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada