TEXT 33
sa tāṁ vīkṣya kurukṣetre
sarasvatyāṁ ca tat-sakhīḥ
pañca prahṛṣṭa-vadanaḥ
prāha sūktaṁ purūravāḥ
SYNONYMS
saḥ—he, Purūravā; tāmUrvaśī; vīkṣya—observing; kurukṣetre—at the place known as Kurukṣetra; sarasvatyām—on the bank of the Sarasvatī; ca—also; tat-sakhīḥ—her companions; pañca—five; prahṛṣṭa-vadanaḥ—being very happy and smiling; prāha—said; sūktam—sweet words; purūravāḥ—King Purūravā.
TRANSLATION
Once during his travels all over the world, Purūravā saw Urvaśī, accompanied by five companions, on the bank of the Sarasvatī at Kurukṣetra. With jubilation in his face, he then spoke to her in sweet words as follows.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/14/33

Previous: SB 9.14.32     Next: SB 9.14.34

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada