TEXT 8
tatah prasenajit tasmat
taksako bhavita punah
tato brhadbalo yas tu
pitra te samare hatah
SYNONYMS
tatahfrom Visvabahu; prasenajita son named Prasenajit was born; tasmatfrom him; taksakahTaksaka; bhavitawould take birth; punahagain; tatahfrom him; brhadbalaha son named Brhadbala; yahhe who; tubut; pitraby father; teyour; samarein the fight; hatahkilled.
TRANSLATION
From Visvabahu came a son named Prasenajit, from Prasenajit came Taksaka, and from Taksaka came Brhadbala, who was killed in a fight by your father.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/8

Previous: SB 9.12.7     Next: SB 9.12.9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada