TEXT 7
tasmat prasusrutas tasya
sandhis tasyapy amarsanah
mahasvams tat-sutas tasmad
visvabahur ajayata
SYNONYMS
tasmat—from Maru; prasusrutah—Prasusruta, his son; tasya—of Prasusruta; sandhih—a son named Sandhi; tasya—his (Sandhiís); api—also; amarsanah—a son named Amarsana; mahasvan—the son of Amarsana; tat—his; sutah—son; tasmat—from him (Mahasvan); visvabahuh—Visvabahu; ajayata—took birth.
TRANSLATION
From Maru was born a son named Prasusruta, from Prasusruta came Sandhi, from Sandhi came Amarsana, and from Amarsana a son named Mahasvan. From Mahasvan, Visvabahu took his birth.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/7

Previous: SB 9.12.6     Next: SB 9.12.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada