TEXT 5
puspo hiranyanabhasya
dhruvasandhis tato bhavat
sudarsano thagnivarnah
sighras tasya maruh sutah
SYNONYMS
puspahPuspa; hiranyanabhasyathe son of Hiranyanabha; dhruvasandhihDhruvasandhi; tatahfrom him; abhavatwas born; sudarsanahfrom Dhruvasandhi, Sudarsana was born; athathereafter; agnivarnahAgnivarna, the son of Sudarsana; sighrahSighra; tasyahis (Agnivarnas); maruhMaru; sutahson.
TRANSLATION
The son of Hiranyanabha was Puspa, and the son of Puspa was Dhruvasandhi. The son of Dhruvasandhi was Sudarsana, whose son was Agnivarna. The son of Agnivarna was named Sighra, and his son was Maru.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/5

Previous: , SB 9.12.3-4     Next: SB 9.12.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada