TEXTS 3–4
saganas tat-sutas tasmad
vidhrtis cabhavat sutah
tato hiranyanabho ’bhud
yogacaryas tu jaimineh
sisyah kausalya adhyatmam
yajnavalkyo ’dhyagad yatah
yogam mahodayam rsir
hrdaya-granthi-bhedakam
SYNONYMS
saganah—Sagana; tat—this (Vajranabha’s); sutah—son; tasmat—from him; vidhrtih—Vidhrti; ca—also; abhavat—was born; sutah—his son; tatah—from him; hiranyanabhah—Hiranyanabha; abhut—became; yoga-acaryah—the propounder of the philosophy of yoga; tu—but; jaimineh—because of accepting Jaimini as his spiritual master; sisyah—disciple; kausalyahKausalya; adhyatmam—spiritual; yajnavalkyah—Yajnavalkya; adhyagat—studied; yatah—from him (Hiranyanabha); yogam—the mystic performances; maha-udayam—highly elevated; rsih—Yajnavalkya Rsi; hrdaya-granthi-bhedakam—mystic yoga, which can loosen the knots of material attachment in the heart.
TRANSLATION
The son of Vajranabha was Sagana, and his son was Vidhrti. The son of Vidhrti was Hiranyanabha, who became a disciple of Jaimini and became a great acarya of mystic yoga. It is from Hiranyanabha that the great saint Yajnavalkya learned the highly elevated system of mystic yoga known as adhyatma-yoga, which can loosen the knots of material attachment in the heart.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/3-4

Previous: SB 9.12.2     Next: SB 9.12.5

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada