TEXT 14
tasmac chakyo ’tha suddhodo
langalas tat-sutah smrtah
tatah prasenajit tasmat
ksudrako bhavita tatah
SYNONYMS
tasmat—from Sanjaya; sakyah—Sakya; atha—thereafter; suddhodah—Suddhoda; langalahLangala; tat-sutah—the son of Suddhoda; smrtah—is well known; tatah—from him; prasenajitPrasenajit; tasmat—from Prasenajit; ksudrakah—Ksudraka; bhavita—will take birth; tatah—thereafter.
TRANSLATION
From Sanjaya will come Sakya, from Sakya will come Suddhoda, and from Suddhoda will come Langala. From Langala will come Prasenajit, and from Prasenajit, Ksudraka.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/14

Previous: SB 9.12.13     Next: SB 9.12.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada