TEXT 13
brhadrajas tu tasyapi
barhis tasmat krtanjayah
rananjayas tasya sutah
sanjayo bhavita tatah
SYNONYMS
brhadrajah—Brhadraja; tu—but; tasya api—of Amitrajit; barhihBarhi; tasmat—from Barhi; krtanjayah—Krtanjaya; rananjayah—Rananjaya; tasya—of Krtanjaya; sutah—son; sanjayahSanjaya; bhavita—will take birth; tatah—from Rananjaya.
TRANSLATION
From Amitrajit will come a son named Brhadraja, from Brhadraja will come Barhi, and from Barhi will come Krtanjaya. The son of Krtanjaya will be known as Rananjaya, and from him will come a son named Sanjaya.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/13

Previous: SB 9.12.12     Next: SB 9.12.14

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada