TEXT 29
sarve līlāvatārās te
bhūtānāṁ bhūti-hetavaḥ
jñātum icchāmy ado rūpaṁ
yad-arthaṁ bhavatā dhṛtam
SYNONYMS
sarve—everything; līlā—pastimes; avatārāḥ—incarnations; te—of Your Lordship; bhūtānām—of all living entities; bhūti—of a flourishing condition; hetavaḥ—the causes; jñātum—to know; icchāmi—I wish; adaḥ—this; rūpam—form; yat-artham—for what purpose; bhavatā—by Your Lordship; dhṛtam—assumed.
TRANSLATION
All Your pastimes and incarnations certainly appear for the welfare of all living entities. Therefore, my Lord, I wish to know the purpose for which You have assumed this form of a fish.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/24/29

Previous: SB 8.24.28     Next: SB 8.24.30

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada