TEXT 20
ayusmato ’mbudharayam
rsabho bhagavat-kala
bhavita yena samraddham
tri-lokim bhoksyate ’dbhutah
SYNONYMS
ayusmatah—of the father, Ayusman; ambudharayam—in the womb of the mother, Ambudhara; rsabhah—Rsabha; bhagavat-kala—a partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead; bhavita—will be; yena—by whom; samraddham—all-opulent; tri-lokim—the three worlds; bhoksyate—will enjoy; adbhutah—the Indra of the name Adbhuta.
TRANSLATION
Rsabhadeva, a partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead, will take birth from his father, Ayusman, and his mother, Ambudhara. He will enable the Indra named Adbhuta to enjoy the opulence of the three worlds.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/20

Previous: SB 8.13.19     Next: SB 8.13.21

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada