TEXT 27
tam anvagacchad bhagavan
bhavah pramusitendriyah
kamasya ca vasam nitah
karenum iva yuthapah
SYNONYMS
tamHer; anvagacchatfollowed; bhagavanLord Siva; bhavahknown as Bhava; pramusita-indriyahwhose senses were agitated; kamasyaof lusty desires; caand; vasamvictimized; nitahhaving become; karenuma female elephant; ivajust as; yuthapaha male elephant.
TRANSLATION
His senses being agitated, Lord Siva, victimized by lusty desires, began to follow Her, just as a lusty elephant follows a she-elephant.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/12/27

Previous: SB 8.12.26     Next: SB 8.12.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada