TEXT 23
yasyoru-śṛṅge jagatīṁ sva-nāvaṁ
manur yathābadhya tatāra durgam
sa eva nas tvāṣṭra-bhayād durantāt
trātāśritān vāricaro ’pi nūnam
SYNONYMS
yasya—of whom; uru—very strong and high; śṛṅge—on the born; jagatīm—in the form of the world; sva-nāvam—his own boat; manuḥManu, King Satyavrata; yathā—just as; ābadhya—binding; tatāra—crossed; durgam—the very difficult to cross (inundation); saḥ—He (the Supreme Personality of Godhead); eva—certainly; naḥ—us; tvāṣṭra-bhayāt—from fear of the son of Tvaṣṭā; durantāt—endless; trātā—deliverer; āśritān—dependents (like us); vāri-caraḥ api—although taking the form of a fish; nūnam—indeed.
TRANSLATION
The Manu named King Satyavrata formerly saved himself by tying the small boat of the entire world to the horn of the Matsya avatāra, the fish incarnation. By the grace of the Matsya avatāra, Manu saved himself from the great danger of the flood. May that same fish incarnation save us from the great and fearful danger caused by the son of Tvaṣṭā.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/9/23

Previous: SB 6.9.22     Next: SB 6.9.24

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada