TEXT 11
diter dvav eva dayadau
daitya-danava-vanditau
hiranyakasipur nama
hiranyaksas ca kirtitau
SYNONYMS
ditehof Diti; dvautwo; evacertainly; dayadausons; daitya-danavaby the Daityas and Danavas; vanditauworshiped; hiranyakasipuhHiranyakasipu; namanamed; hiranyaksahHiranyaksa; caalso; kirtitauknown.
TRANSLATION
First the two sons named Hiranyakasipu and Hiranyaksa took birth from Ditis womb. Both of them were very powerful and were worshiped by the Daityas and Danavas.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/18/11

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada