TEXT 10
tam anu kusavarta ilavarto brahmavarto malayah ketur bhadrasena indrasprg vidarbhah kikata iti nava navati pradhanah.
SYNONYMS
tam—him; anu—following; kusavartaKusavarta; ilavartah—Ilavarta; brahmavartahBrahmavarta; malayahMalaya; ketuhKetu; bhadra-senah—Bhadrasena; indra-sprk—Indrasprk; vidarbhahVidarbha; kikatah—Kikata; iti—thus; nava—nine; navati—ninety; pradhanah—older than.
TRANSLATION
Following Bharata, there were ninety-nine other sons. Among these were nine elderly sons, named Kusavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprk, Vidarbha and Kikata.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/4/10

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada