TEXT 9
tad-dvipadhipatih priyavratatmajo yajnabahuh sva-sutebhyah saptabhyas tan-namani sapta-varsani vyabhajat surocanam saumanasyam ramanakam deva-varsam paribhadram apyayanam avijnatam iti.
SYNONYMS
tat-dvipa-adhipatih—the master of that island; priyavrata-atmajah—the son of Maharaja Priyavrata; yajna-bahuh—named Yajnabahu; sva-sutebhyah—unto his sons; saptabhyah—seven in number; tat-namani—having names according to their names; sapta-varsani—seven tracts of land; vyabhajat—divided; surocanam—Surocana; saumanasyamSaumanasya; ramanakamRamanaka; deva-varsamDeva-varsa; paribhadram—Paribhadra; apyayanam—Apyayana; avijnatamAvijnata; iti—thus.
TRANSLATION
The son of Maharaja Priyavrata named Yajnabahu, the master of Salmalidvipa, divided the island into seven tracts of land, which he gave to his seven sons. The names of those divisions, which correspond to the names of the sons, are Surocana, Saumanasya, Ramanaka, Deva-varsa, Paribhadra, Apyayana and Avijnata.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/20/9

Previous: SB 5.20.8     Next: SB 5.20.10

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada