TEXT 19
tasyam u ha va atmajan sa raja-vara agnidhro nabhi-kimpurusa-harivarselavrta-ramyaka-hiranmaya-kuru-bhadrasva-ketumala-samjnan nava putran ajanayat.
SYNONYMS
tasyam—in her; u ha va—certainly; atma-jan—sons; sah—he; raja-varah—the best of kings; agnidhrah—Agnidhra; nabhiNabhi; kimpurusaKimpurusa; hari-varsa—Harivarsa; ilavrtaIlavrta; ramyakaRamyaka; hiranmayaHiranmaya; kuruKuru; bhadrasvaBhadrasva; ketu-malaKetumala; samjnan—named; nava—nine; putran—sons; ajanayat—begot.
TRANSLATION
In the womb of Purvacitti, Maharaja Agnidhra, the best of kings, begot nine sons, named Nabhi, Kimpurusa, Harivarsa, Ilavrta, Ramyaka, Hiranmaya, Kuru, Bhadrasva and Ketumala.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/2/19

Previous: SB 5.2.18     Next: SB 5.2.20

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada