TEXT 7
esam madhye ilavrtam namabhyantara-varsam yasya nabhyam avasthitah sarvatah sauvarnah kula-giri-rajo merur dvipayama-samunnahah karnika-bhutah kuvalaya-kamalasya murdhani dva-trimsat sahasra-yojana-vitato mule sodasa-sahasram tavat antar-bhumyam pravistah.
SYNONYMS
esamall these divisions of Jambudvipa; madhyeamong; ilavrtam namanamed Ilavrta-varsa; abhyantara-varsamthe inner division; yasyaof which; nabhyamin the navel; avasthitahsituated; sarvatahentirely; sauvarnahmade of gold; kula-giri-rajahthe most famous among famous mountains; meruhMount Meru; dvipa-ayama-samunnahahwhose height is the same measurement as the width of Jambudvipa; karnika-bhutahexisting as the pericarp; kuvalayaof this planetary system; kamalasyalike a lotus flower; murdhanion the top; dva-trimsatthirty-two; sahasrathousand; yojanayojanas (eight miles each; vitatahexpanded; muleat the base; sodasa-sahasramsixteen thousand yojanas; tavatso much; antah-bhumyamwithin the earth; pravistahentered.
TRANSLATION
Amidst these divisions, or varsas, is the varsa named Ilavrta, which is situated in the middle of the whorl of the lotus. Within Ilavrta-varsa is Sumeru Mountain, which is made of gold. Sumeru Mountain is like the pericarp of the lotuslike Bhu-mandala planetary system. The mountains height is the same as the width of Jambudvipaor, in other words, 100,000 yojanas [800,000 miles]. Of that, 16,000 yojanas [128,000 miles] are within the earth, and therefore the mountains height above the earth is 84,000 yojanas [672,000 miles]. The mountains width is 32,000 yojanas [256,000 miles] at its summit and 16,000 yojanas at its base.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/16/7

Previous: SB 5.16.6     Next: SB 5.16.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada