TEXT 7
esam madhye ilavrtam namabhyantara-varsam yasya nabhyam avasthitah sarvatah sauvarnah kula-giri-rajo merur dvipayama-samunnahah karnika-bhutah kuvalaya-kamalasya murdhani dva-trimsat sahasra-yojana-vitato mule sodasa-sahasram tavat antar-bhumyam pravistah.
SYNONYMS
esam—all these divisions of Jambudvipa; madhye—among; ilavrtam nama—named Ilavrta-varsa; abhyantara-varsam—the inner division; yasya—of which; nabhyam—in the navel; avasthitah—situated; sarvatah—entirely; sauvarnah—made of gold; kula-giri-rajah—the most famous among famous mountains; meruh—Mount Meru; dvipa-ayama-samunnahah—whose height is the same measurement as the width of Jambudvipa; karnika-bhutah—existing as the pericarp; kuvalaya—of this planetary system; kamalasya—like a lotus flower; murdhani—on the top; dva-trimsat—thirty-two; sahasra—thousand; yojanayojanas (eight miles each; vitatah—expanded; mule—at the base; sodasa-sahasram—sixteen thousand yojanas; tavat—so much; antah-bhumyam—within the earth; pravistah—entered.
TRANSLATION
Amidst these divisions, or varsas, is the varsa named Ilavrta, which is situated in the middle of the whorl of the lotus. Within Ilavrta-varsa is Sumeru Mountain, which is made of gold. Sumeru Mountain is like the pericarp of the lotuslike Bhu-mandala planetary system. The mountain’s height is the same as the width of Jambudvipa—or, in other words, 100,000 yojanas [800,000 miles]. Of that, 16,000 yojanas [128,000 miles] are within the earth, and therefore the mountain’s height above the earth is 84,000 yojanas [672,000 miles]. The mountain’s width is 32,000 yojanas [256,000 miles] at its summit and 16,000 yojanas at its base.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/16/7

Previous: SB 5.16.6     Next: SB 5.16.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada