TEXTS 14–15
gayad gayantyam citrarathah sugatir avarodhana iti trayah putra babhuvus citrarathad urnayam samrad ajanista; tata utkalayam maricir maricer bindumatyam bindum anudapadyata tasmat saraghayam madhur namabhavan madhoh sumanasi viravratas tato bhojayam manthu-pramanthu jajnate manthoh satyayam bhauvanas tato dusanayam tvastajanista tvastur virocanayam virajo virajasya satajit-pravaram putra-satam kanya ca visucyam kila jatam.
SYNONYMS
gayat—from Maharaja Gaya; gayantyam—in his wife, named Gayanti; citra-rathah—named Citraratha; sugatih—named Sugati; avarodhanah—named Avarodhana; iti—thus; trayah—three; putrah—sons; babhuvuh—were born; citrarathat—from Citraratha; urnayam—in the womb of Urna; samrat—named Samrat; ajanista—was born; tatah—from him; utkalayam—in his wife named Utkala; maricih—named Marici; mariceh—from Marici; bindu-matyam—in the womb of his wife Bindumati; bindum—a son named Bindu; anudapadyata—was born; tasmat—from him; saraghayam—in the womb of his wife Saragha; madhuhMadhu; nama—named; abhavat—was born; madhoh—from Madhu; sumanasi—in the womb of his wife, Sumana; vira-vratah—a son named Viravrata; tatah—from Viravrata; bhojayam—in the womb of his wife Bhoja; manthu-pramanthu—two sons named Manthu and Pramanthu; jajnate—were born; manthoh—from Manthu; satyayam—in his wife, Satya; bhauvanah—a son named Bhauvana; tatah—from him; dusanayam—in the womb of his wife Dusana; tvasta—one son named Tvasta; ajanista—was born; tvastuh—from Tvasta; virocanayam—in his wife named Virocana; virajah—a son named Viraja; virajasya—of King Viraja; satajit-pravaram—headed by Satajit; putra-satam—one hundred sons; kanya—a daughter; ca—also; visucyam—in his wife Visuci; kila—indeed; jatam—took birth.
TRANSLATION
In the womb of Gayanti, Maharaja Gaya begot three sons, named Citraratha, Sugati and Avarodhana. In the womb of his wife Urna, Citraratha begot a son named Samrat. The wife of Samrat was Utkala, and in her womb Samrat begot a son named Marici. In the womb of his wife Bindumati, Marici begot a son named Bindu. In the womb of his wife Saragha, Bindu begot a son named Madhu. In the womb of his wife named Sumana, Madhu begot a son named Viravrata. In the womb of his wife Bhoja, Viravrata begot two sons named Manthu and Pramanthu. In the womb of his wife Satya, Manthu begot a son named Bhauvana, and in the womb of his wife Dusana, Bhauvana begot a son named Tvasta. In the womb of his wife Virocana, Tvasta begot a son named Viraja. The wife of Viraja was Visuci, and in her womb Viraja begot one hundred sons and one daughter. Of all these sons, the son named Satajit was predominant.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/5/15/14-15

Previous: SB 5.15.13     Next: SB 5.15.16

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada