TEXT 8
havirdhanad dhavirdhani
vidurasuta sat sutan
barhisadam gayam suklam
krsnam satyam jitavratam
SYNONYMS
havirdhanat—from Havirdhana; havirdhani—the name of the wife of Havirdhana; vidura—O Vidura; asuta—gave birth; sat—six; sutan—sons; barhisadam—of the name Barhisat; gayam—of the name Gaya; suklam—of the name Sukla; krsnam—of the name Krsna; satyam—of the name Satya; jitavratam—of the name Jitavrata.
TRANSLATION
Havirdhana, the son of Maharaja Antardhana, had a wife named Havirdhani, who gave birth to six sons, named Barhisat, Gaya, Sukla, Krsna, Satya and Jitavrata.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/4/24/8

Previous: SB 4.24.7     Next: SB 4.24.9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada