TEXT 24
eso ’svamedhan satam ajahara
sarasvati pradurabhavi yatra
aharsid yasya hayam purandarah
sata-kratus carame vartamane
SYNONYMS
esah—this King; asvamedhan—sacrifices known as asvamedha; satam—one hundred; ajahara—will perform; sarasvati—the river of the name Sarasvati; pradurabhavi—became manifest; yatra—where; aharsit—will steal; yasya—whose; hayam—horse; purandarah—the Lord Indra; sata-kratuh—who performed one hundred sacrifices; carame—while the last sacrifice; vartamane—is occurring.
TRANSLATION
At the source of the River Sarasvati, this King will perform one hundred sacrifices known as asvamedha. In the course of the last sacrifice, the heavenly King Indra will steal the sacrificial horse.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/4/16/24

Previous: SB 4.16.23     Next: SB 4.16.25

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada