TEXT 12
mahā-bhūtāni pañcaiva
bhūr āpo ’gnir marun nabhaḥ
tan-mātrāṇi ca tāvanti
gandhādīni matāni me
SYNONYMS
mahā-bhūtāni—the gross elements; pañca—five; eva—exactly; bhūḥ—earth; āpaḥ—water; agniḥ—fire; marut—air; nabhaḥ—ether; tat-mātrāṇi—the subtle elements; ca—also; tāvanti—so many; gandha-ādīni—smell and so on (taste, color, touch and sound); matāni—considered; me—by Me.
TRANSLATION
There are five gross elements, namely earth, water, fire, air and ether. There are also five subtle elements: smell, taste, color, touch and sound.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/3/26/12

Previous: SB 3.26.11     Next: SB 3.26.13

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada