TEXT 27
dve januni sutalam visva-murter
uru-dvayam vitalam catalam ca
mahitalam taj-jaghanam mahipate
nabhastalam nabhi-saro grnanti
SYNONYMS
dve—two; januni—two knees; sutalam—the planetary system named Sutala; visva-murteh—of the universal form; uru-dvayam—the two thighs; vitalam—the planetary system named Vitala; ca—also; atalam—the planets named Atala; ca—and; mahitalam—the planetary system named Mahitala; tat—of that; jaghanam—the hips; mahipate—O King; nabhastalam—outer space; nabhi-sarah—the depression of the navel; grnanti—they take it so.
TRANSLATION
The knees of the universal form are the planetary system of the name Sutala, and the two thighs are the Vitala and Atala planetary systems. The hips are Mahitala, and outer space is the depression of His navel.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/2/1/27

Previous: SB 2.1.26     Next: SB 2.1.28

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada