TEXT 1
suta uvaca
atha te samparetanam
svanam udakam icchatam
datum sakrsna gangayam
puraskrtya yayuh striyah
SYNONYMS
sutah uvacaSuta said; atha—thus; te—the Pandavas; samparetanam—of the dead; svanam—of the relatives; udakam—water; icchatam—willing to have; datum—to deliver; sa-krsnah—along with Draupadi; gangayam—on the Ganges; puraskrtya—putting in the front; yayuh—went; striyah—the women.